Postanowienia ogólne

1) Administratorem danych osobowych jest Wazuri Consultants LTD z siedzibą w Kijangwani, Post Office Building 1st Floor Wazuri Consultants, P.O.BOX 3445,  
Zanzibar, Tanzania, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców  pod numerem Z0000103111 zwany dalej “Administratorem”.2) Miejsce wykonywania działalności i
przetwarzania danych znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 229, 85-451  Bydgoszcz, 3) Dane osobowe, które są zbierane przez Administratora przede
wszystkim za pośrednictwem strony internetowej oraz w ramach realizowanych zleceń, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.

1) Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.wazuri.co.tz w przypadku skorzystania przez użytkownika z
formularzakontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

1) Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika- Imię i nazwisko,- Telefon lub- Mail
2) Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
3) Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika
lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
4) Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.5) Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług  świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

1) Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a
dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

- W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, o ile nie jest to potrzebne do realizacji zlecenia, otrzymanego od osoby
udostepniającej swoje dane osobowe.
2) Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe, zawierając z Administratorem stosowne umowy Podpowierzenia danych osobowych.
3) Administrator odpowiada za działania i/lub zaniechania podmiotów procesujących dane osobowe jak za własne działania i/lub zaniechania.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres office@wazuri.co.tz.
3) W sytuacji złożenia przez uprawnioną osobę wniosku odnośnie swoich danych osobowych, Administrator niezwłocznie spełnia żądanie albo odmawia
jego spełnienia, informując o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
4) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

1) Strona Administratora używa plików „cookies”.
2) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
3) W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania
ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
4) W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików “cookies”:
5) Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą
informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i
czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania
statystyk korzystania ze strony. Pozyskanie danych odbywa się za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, administrator cookies: Google Inc
z siedzibą w USA. Administrator używa cookie do wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com oraz Instagram.com, administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii oraz
LinkedIn administrator cookies: LinkedIn Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

6) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej
przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2) Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych
przesyłanych drogą elektroniczną.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

powrót

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem